Szukaj

SOLWANG

Magdalena, 20 listopad 2019
SOLWANG

    Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dom bez kuchni? Raczej nie. A kuchnię bez kuchennych ręczników i myjek, nawet w dobie zmywarek? Raczej nie. Kuchenne tekstylia są nieodłącznym elementem wyposażenia naszych wnętrz i są dostępne niemal w każdym sklepie który sprzedaje jakiekolwiek artykuły do domu czy nawet żywność. Są ręczniki klasyczne, najbardziej znane  z płótna bawełnianego, często używane jednorazowe z papieru, bardziej ekskluzywne z lnu, konopi czy też te wszechobecne z syntetyków: gąbki, myjki, ściereczki, ręczniki....
    Ściereczki są w kuchni absolutnie niezbędne i nigdy ich dość. Przy wyborze myślimy nie tylko o praktyczności ale też o estetyce i ekologii. Ścierka, ręcznik czy myjka na ogół leży, wisi w dość widocznym miejscu, często jest używana, szybko się brudzi, często trzeba ją zmieniać...i nie mamy tu na myśli wyrzucanie brudnej do kosza, tylko pranie, czyszczenie i ponowne używanie. Trwałość materiału z jakiego powstała jest ważna. Zrównoważony sposób produkcji też jest ważny. Estetyka też jest istotna. Dbajmy o naszą planetę ale też twórzmy przyjemne życie sobie i najbliższym. Tym niewielkim dodatkiem można w prosty sposób dopełnić wystrój kuchni, czy wręcz podkreślić jej styl a wizualna całość wpływa na samopoczucie domowników. 

 Zdecydowanie jesteśmy za naturalnymi rozwiązaniami, a duńska marka Solwang założona przez Dorte Solang Wang proponuje własnie takie ponadczasowe, ekologiczne kuchenne produkty, które świetnie sprawdzą się we wnętrzach o minimalistycznym, rustykalnym, czy industrialnym stylu.

Dorte tak pisze o początkach swojego marki:
 "Gdy byłam mała moja babcia jak to każda babcia kochała robótki ręczne. W Danii ze względu na zimny klimat takie rękodzieło było od wieków na porządku dziennym. Babcia robiła nam swetry i inne ubrania, a z resztek miała w zwyczaju dziergać ściereczki kuchenne. Nie zawsze były ładne, bo często kolory zupełnie do siebie nie pasowały, ale liczyła się funkcjonalność. Gdy się zestarzała nie była w stanie już robić dla nas pracochłonnych ubrań, dziergała tylko ściereczki lecz kupowała już włóczki w wybranych przez nas pięknych kolorach. Obdarowywała nas nimi na święta i urodziny, więc nigdy nie musieliśmy ich kupować. Kilka lat po tym jak moja babcia odeszła, jej ściereczki zaczęły wyglądać już na zniszczone i zaczęłam szukać zamienników w sklepach. Jednak nic nie było tak dobre jak tamta babcina dzianina. Kupiłam więc bawełnianą włóczkę i zaczęłam sama je robić, dla siebie, dla rodziny, przyjaciół, znajomych... Wszystkim bardzo się spodobały, a odbiorcy wielokrotnie zapisywali je na swojej liście życzeń na kolejne święta czy urodziny. To dało mi impuls, aby rozpocząć ich produkcję na większą skalę.
 W tamtym okresie styl rustykalny powracał do wystroju wnętrz, a ekologiczne i zero waste myślenie zaczęło zyskiwać coraz większą popularność, pomyślałam więc że to dobry moment by podzielić się z większym gronem tym co robię.
Początki nie były łatwe i trochę czasu minęło zanim udało się znaleźć odpowiednią fabrykę do produkcji, opracować wszystkie detale, opakowania, dystrybucję...To była długa i kształcąca podróż od pomysłu do końcowego produktu i w sierpniu 2009 roku ruszyły w świat moje pierwsze produkty...
 Wciąż jeszcze jak opracowuję nową kolekcję zerkam na wnętrze kuchenne mojej babci i myślę jak wiele można zyskać nie kupując nowych, lecz wykorzystując stare trwałe materiały, technologie, pomysły i jaką ma wartość coś co się sprawdziło i było dobre...."


Myjki i ręczniki kuchenne Solwang są tworzone z bawełny. Wszystkie produkty są sprawdzane i zatwierdzane w Duńskim Instytucie Technologicznym pod kątem trwałości kolorów ( zalecane pranie do 60 stopni Celcjusza), absorpcji, zawartości chemicznej i skurczu. Posiadają certyfikat Eco-tex lub GOTS i BSCI ( który świadczy o zrównoważonej produkcji)

   Dzisiejsze ściereczki i ręczniki Solwang są wytwarzane na maszynie dziewiarskiej, ale ostateczne wykończenie jest nadal ręczne. Wyglądają zupełnie jak ręcznie robione oryginały i zachowały wszystkie swoje pozytywne cechy, takie jak trwałość, chłonność i wysoka funkcjonalność. No i te kolory! W ofercie Solwang jest naprawdę tęczowa ich ilość!

 Na chwilę obecną znajdziecie u nas kolory które idealnie pasują do innych produktów w naszej ofercie (np do bambusowych naczyń cink ), ale co jakiś czas zamierzamy zmieniać kolorystyczną kolekcję tych pięknych bawełnianych tekstyliów.

   Ręczniki i myjki są uniwersalne, mogą służyć też jako akcesoria do pielęgnacji niemowląt i dzieci, ze względu na ich delikatną, przyjemną dla skóry strukturę (do przecierania buźki, kąpieli, na spacer do wózka...). Świetnie nadają się jako eleganckie ręczniki łazienkowe dla gości, czy na wycieczki. 

Wszystkie dostępne kolory i wzory znajdziecie tutaj

Zdjęcia Solwangmamoesjka_nlnaniby

......

   Can we imagine a house without a kitchen? Probably not. And the kitchen without kitchen towels and washers, even in the age of dishwashers? Probably not. Kitchen textiles are an inseparable element of our interior design and are available in almost every store that sells any home items or even food. There are classic towels, best known from cotton canvas, often used disposable from paper, more exclusive from flax, hemp or also ubiquitous from synthetics: sponges, washcloths, cloths, towels ....
   Cloths are absolutely necessary in the kitchen and never enough. When choosing, we think not only about practicality but also about aesthetics and ecology. A cloth, towel or washcloth usually lies, hangs in a fairly visible place, is often used, gets dirty quickly, it often needs to be changed ... and we do not mean throwing dirty laundry into the bin, only washing, cleaning and reusing. The durability of the material from which it is made is important. A sustainable production method is also important. Aesthetics are also important. Let's take care of our planet but also create a pleasant life for ourselves and loved ones. With this small addition, you can easily complement the decor of the kitchen, or even emphasize its style and the visual whole affects the well-being of the household.
  We are definitely in favor of natural solutions, and the Danish brand Solwang founded by Dorte Solang Wang offers just such timeless, ecological kitchen products that will be perfect for interiors with a minimalistic, rustic or industrial style.
   Dorte writes about the beginnings of her brand:
  "When I was little, my grandmother, like every grandmother, loved needlework. In Denmark, because of the cold climate, this handicraft has been on the agenda for centuries. Grandmother was making sweaters and other clothes for us, and from the leftovers she used to knit kitchen cloths. They were not always nice, because often the colors did not match at all, but functionality counted. When she got old she could no longer make labor-intensive clothes for us, she knitted only cloths but already bought yarns in the beautiful colors we selected. She gave us gifts for Christmas and birthday, so we never had to buy them. A few years after my grandmother left, her wipes began to look damaged and I started looking for replacements in stores. However, nothing was as good as that grandma's knitwear. So I bought a cotton yarn and I started make them, for myself, for family, friends, acquaintances ... Everyone b they liked it very much, and the recipients repeatedly wrote it on their wish list for the next Christmas or birthday. This gave me an impulse to start their production on a larger scale.
At that time, rustic style was coming back to interior design, and ecological and zero waste thinking began to gain more and more popularity, so I thought it was a good time to share what I do with a larger group.
   The beginnings were not easy and some time passed before we managed to find the right factory for production, develop all the details, packaging, distribution ... It was a long and educational journey from the idea to the final product and in August 2009 my first products went into the world .. .

Still while developing a new collection I look at my grandmother's kitchen interior and think how much you can gain not buying new ones, but using old durable materials, technologies, ideas and the value of something that has worked and was good .... "
   Solwang kitchen dish cloths and towels are made of cotton. All products are checked and approved at the Danish Technology Institute for color fastness (recommended washing up to 60 degrees Celsius), absorption, chemical content and shrinkage. They have Eco-tex or GOTS and BSCI certificate (which proves sustainable production)
   Today's Solwang wipes and towels are made on a knitting machine, but the final finish is still manual. They look just like hand-made originals and have retained all their positive qualities such as durability, absorbency and high functionality. And these colors! There is really a rainbow quantity of them in Solwang's offer!
   At the moment you will find colors that perfectly match other products in our offer (e.g. bamboo cink dishes), but from time to time we are going to change the color collection of these beautiful cotton textiles.
Towels and dish cloths are universal, they can also be used as accessories for the care of infants and children, due to their delicate, pleasant to the skin structure (for wiping the face, bathing, for a way with a stroller ...). They are great as elegant bathroom towels for guests or for trips.
All available colors and patterns can be found here

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów